Jáchisu jiáubaare jume nookim aman Revelación 17po:17po jïojtelataka?

1. Jume ániata naciónim bueuru úttiak. Bempo ket ámeu jítale, ámeu útile Dióstam kaa necesitároa máchileka. Lútüriapo Dióstam béjreka aane Diósta yäutra kaa mabétaka éntok Jesukrístota káitapo bítchaka éntok júnel jíakamta bénasi: "Itom Átchai téhuekapo kátekame aman émoë tatahua!"

2. Bempo bem yäutra bínhua tiémpopo tebétuapeiya súaleka Diosta kuéntam emo bétana kaibu uhuánakëhui. Të Dios chë jikáu aane sïme naciónim beppa. Áapo ara am usasároa jachin ä huáatiähui. Juäri béchïbo jü tiempo nau rukte Jehovata am ä instruméntoténasi usároä béchïbo. Jáchisu? Atä bítnake.

3. Aman ä huoj mamni ama huëpulakun hueeme visiónpo jü apóstol Juan senu kaa tihuérakame jámmutta bíchak aman senu juya yooli béstiat polójtekamta. Jábesa ïi kaa tíurakame jámmut, éntok jábesa ïi bestia?

4. Revelación kapítulo huoy mamni ama huoy búsampo éntok versíkulo huépulapo naáteka búsampo tajti [17:1—6] jínel jiahua:

"Éntok senu huoy búsan ángelesim bétana huoy busan bueuru tázam huéeriame yeu huéeka ínou noókak júnel jíakari: «Ínohuë hueiye; bueuru kaa tihuérakame jámmuta juíciotane enchi bítuanake juebénak bäamme kátekamta, ámak ániata réyim fornikároalamta, jume ániapo joómem éntok naakókohuak ä fornikación vínoi».

Éntok espíritu úttiamea bueka së päriau nee nuksiíka. Éntokne jámmut tepa síkili béstiat polójtekamta puúsek; huä bestia juënak téehuam tápunika örei huoy busan kóbakame éntok huoy mamni ahuákame.

Jü jámmut éntok púrpura éntok escarlata téamtamak súpetuaritaka, éntok orótamak éntok tutüli tétammea éntok pérlammea sehuátuaritaka, éntok ä mampo orota kópata huéeriai chïcha máchikun éntok jaiti máchikun tátapunika ä fornikación bétana örëihui.

Éntokne ä pújbapo, ä méjekü senu téhuam, senu esso nokïchiahuamta mistériotéamta jïojtelataka: «Babilonia ju Bueuru jaámuchim kaa tihuérakame aiye éntok jita jaiti máchi aiye».—ti jíakai. Ketne bíchak juka jámmut sántom ojboi éntok Jesústa testíigom ojboi naamúkiratukäihui.

Ínapo buëituk bittáiteka huómtek bueuru huómtihuammea".
Revelación 17:1—6

5. Íkä jámmutta bétana huaate jíala ä juka öra Rómatukähui. Të Roma polítiko yäutratukai. Jü "Jámmut" Revelaciónta aa bétana nokame kaa poliítiko yäutra. Áapo réyimmea éhuil kukunátuaka, Rómau réyimmea ketchi, kara réytuka. Huanäi éntoko Revelación jiahua Babilóniata káitatunakeyo réyim aa béchïbo buannáketiä bétana. Huäri béchïbo kara polítiko yäutra.

6. Jítasute jiáunakëbuan? Jatchu jü "Jámmut" nénenkame império ájäria? Ëe, kara íakäri jiahua. Jumë bueuru nénenkame ïiri ániata bétana ket buannake Babilóniata káitatunakeyo. Jünakichia áapo kaa nénenkame yäutratukähuïbuan!

7. Itom at jünéenakë béchïbo jita impériosu jü Babilonia jü Buéurutukäu, Revelación kap. huoy mamni ama huoy náikipo vers. senu taká ama báijpo [18:23] jiahua Babilónia jume naciónim ä espíritummak tekipánoammea bäitatähuak. Espiríritummea tekipánoahuame religión ájäria. Babilonia religión yäuträbuan!

8. Jábesa ïi religión yäutra? Jatchu jü katólikateame tiöpo? Ëe; Babilonia jü Bueure chë senu tiöpo beppa. Jatchu áapo batörimraa Kristiandatéame? Juchi bemélasi ëe. Babilonia jü Bueuru sïme ániata tokti yeyeka, dominároa, jü Kristiandatéame éntok ánia lébela jibba yeeka.

9. Jü Bueuru Babilonia sïme religiónim nau lópola aneme ájäria. Bínhua tiémpotuk lemóoniom Diosta béjreka aneme bétana yeu tómtek jume yóremraa bäitähuä béchïbo éntok am dominároä béchïbo. Büuru kaa lütula idéam majtía, ame násuk juka álmam kaa kókonakë bétana, jume kókolam aman táari infiérnopo jiókotituä bétana éntok Diostau imágenim pámanin mujtíahuamtä bétana, etc. Áapo Diosta nákeme jaáseka am súsuhuak.

10. Chë úttiata jaríaka jü Bueuru Babilonia jume naciónim namorároala, jiókot géntemmeu huériaka éntok ojbo huötiahuaka.

11. Por ejemplo, aman 1933po [mil batan ciéntom senu taká aman huoy mamni baijpo] jü katólika Tiöpo nokta nazísmotamak nau yáhua, Konkordátotéamta. Íkä juka ániata jum Bat Hueeme Nássuahuameu huériak. Aman 1920 [mil batam ciéntom senu taká]po ju Naciónim Nau Tóijhuame yeu tómtek, huä chúkula beja ONU ti tehuátuahuak. Bueuru Babilonia láutisi aa beppa jämuk!

12. Ïi ONU ju juya yooli béstia juënak téhuammea tátapunikame ájäria. Ikklésiam béchïbo "ju huépulaik yántita esperanza"—ti proklamároahuala Disota yäutra káitapo bíchaka. Huäri béchïbo aman Revelación líbropo jínel jiahua:

"Jume huoy mamni aáhuam em bítchakäu huoy mamni réyim ámëria kaa réynota mabétlame të yäutra réyim bénasi senu horampo Béstiatamak mabeta. Ímë huépüla jibba ériahuamta jípure; juäri béchïbo bem autoritata juka Juya Yooli Béstiau miika. Ímë Ili Kabara béjreka nássuanake; të ju Ili Kabara, Réyimmeu Reytaka éntok Señórimmeu Señórtaka kobaka am vencéroanake. Ket jume Néjunri éntok Yeu Púari am kobánake".
Revelación 17:12—14

13. Huanäisu? Ju Bueuru Babilonia destruíroana! Ju Juya Yooli Bestia polítika ä káitatuanake! Jáchiakasu? Revelación 17:17 titou jiahu:

"Jume huoy mamni aáhuam em bítchakähui éntok ju Juya Yoooli Bestia, ïmëi juka Kaa tihuérakamta Jámmut omtíanake, éntok ä tátabeka entok kaa sánkoka ä tahuáriak, éntok ä huakajta buänake, éntok tokti tajímmea ä táanake. Buëituk jü Dios aman bem jíabsipo nésauhuek bem Ä ériahuamta yáhuanakëhui bem ériahuamtatukä bénasi" bem réynota juka Béstiau mikäpo Diosta noókim yumálanakeyo tajti". —Revelación 17:17

14. Bannáataka Jehová béjreme naciónim usasároala ä puéblota jínëu béchïbo éntok ä disciplinároä béchïbo. Asíriata usároak Israel nórtepo jometa jióokotitua béchïbo, éntok Pérsiata judíom cautivériota bétana buttia béchïbo. Jume naciónim bem ériahuamta yáa súaleka sïme bem úttiata ÓNUtau miknake kaa lútüla religiónim destruíroä béchïbo!

15. Beltsasárta tiémpopo bénasi jü Kaa Lútüla Religión balánzapo pesároahuala éntok pésota ä bëka jaríahuala. Láutisi pasároa matchi naciónim ä nákekame mámammea.

16. Junen bénasi jume naciónim juchi bemélasi instrumento aman Jehová mampo ánsunake.